Sprawozdanie z mojej działalności w Radzie Miejskiej w latach 2014-2018 (na podstawie odpowiedzi Badania Aktywności Bytomskich radnych w ramach projektu Bytomski Lew)

1. Jakie było największe osiągnięcie Rady Miasta bieżącej kadencji?

To nie była najmocniejsza kadencja w historii bytomskiego samorządu. Pierwsza połowa kadencji była podporządkowana bezmyślnemu popieraniu propozycji prezydenta Bartyli przez ówczesną większość. Dopiero od roku, po zmianie większości, Rada Miejska pełni faktyczną funkcję kontrolną. Za największy sukces prac Rady Miejskiej można uznać zablokowanie sprzedaży miejskich spółek, w tym ten najgłośniejszy, czyli prywatyzacji PEC. Pomimo nieskuteczności samego referendum uważam, że to była dobra decyzja Rady Miejskiej, która pozwoliła na pokazanie wielu nieprawidłowości w rządach prezydenta Bartyli oraz podległych mu spółkach miejskich.

2. Jakie było największe niepowodzenie Rady Miasta bieżącej kadencji?

W tej kadencji Rada Miejska zajmowała się programem rewitalizacji, na który miała realny wpływ. Niestety w pierwszej połowie kadencji, zamiast skupić się na ścisłym centrum, Rada przyjęła bardzo poszatkowane obszary rewitalizacji. W dalszej kolejności Rada przyjmowała Gminny Program Rewitalizacji, który również budzi kontrowersje z uwagi m.in. na jednostki miejskie realizujące projekty (spółdzielnia socjalna), czy też konkretne projekty inwestycyjne (okrojona rewitalizacja fragmentu dzielnicy Bobrek) lub brak projektów rezerwowych. Słynne 100 mln euro na pewno wydamy, ale efekt końcowy będzie mało satysfakcjonujący. Radzie Miejskiej nie udało się również wymusić na prezydencie Bartyli konkretnych i skutecznych działań związanych z procederem śmieciowym w Bytomiu.

Czy Bytom w 2018 roku jest lepszym i przyjaźniejszym miastem niż był w 2014 roku? Co się polepszyło, a co pogorszyło?

Bytom w roku 2018 na pewno nie jest miastem przyjaźniejszym. Fatalna polityka finansowa prezydenta Bartyli sprawiła, że pierwszy raz w historii istniało realne zagrożenie braku wypłat dla urzędników. Raport firmy audytorskiej w BPK jednoznacznie wskazał szereg nieprawidłowości w funkcjonowaniu jednej z najbardziej kluczowych spółek miejskich, w tym niekontrolowalny strumień finansowy na kluby sportowe czy też niewytłumaczalny zakup studni w Tarnowskich Górach. Bytom zmaga się z gigantycznym problemem śmieciowym, z którym prezydent sobie nie radzi. Liczba mieszkańców ciągle spada, a miasto ma problem z pozyskiwaniem funduszy zewnętrznych (np. na budowę BeCetki). Trudno w tej sytuacji szukać pozytywów, szczególnie podróżując i odwiedzając sąsiednie miasta. Musi się to zmienić, inaczej nie odwrócimy negatywnych trendów.

4. Co uważa Pan/Pani za swój największy sukces w obecnej kadencji i dlaczego?

Zgłoszenie poprawek i uwzględnienie ich w budżecie na rok 2018. Rozpoczęcie faktycznej funkcji kontrolnej przez komisję rewizyjną (której przewodniczę od maja 2017 roku), w tym kontrola absolutoryjna.

5. Co uważa Pan/Pani za swój największe niepowodzenie w obecnej kadencji i dlaczego?

Brak skuteczności w zgłaszaniu poprawek w Gminnym Programie Rewitalizacji oraz obszarach rewitalizacji.

6. Odnosząc się do Pani/ Pana obietnic wyborczych i postawionych sobie celów, czego nie udało się Pani/ Panu osiągnąć podczas bieżącej kadencji?

Mój program wyborczy składał się z kilku punktów. Część z nich została zrealizowana lub jest w trakcie realizacji jak np. wsparcie dla osób młodych zakładających działalność gospodarczą, rewitalizacja Parku Ludowego oraz ruin pałacu (projekt wpisany do OSI), czy też zmiany w zasadach inicjatywy uchwałodawczej (projekt zmian statutu w konsultacjach społecznych). Niestety w żaden sposób nie udało się przekonać prezydenta Bytomia do postawienia na rozwój transportu i infrastruktury rowerowej (praktycznie żadna nowa trasa w tej kadencji z inicjatywy prezydenta nie powstała). Nie udało mi się również przekonać większości radnych do powrotu do koncepcji rad dzielnic (w dalszym ciągu większość uważa to za niepotrzebny organ, który przecież z powodzeniem funkcjonuje w innych miasta). Budżet obywatelski przez fatalną politykę finansową prezydenta Bytomia został 2 lata temu zawieszony. Na szczęście regulacje ustawowe wymuszą zmiany i konieczność działania budżetu obywatelskiego.

7. Jakie inicjatywy uchwałodawcze wniosła Pani/ wniósł Pan?

Byłem autorem lub współautorem następujących inicjatyw uchwałodawczych: - stanowiska Rady Miejskiej w sprawie poparcia oddzielenia Instytutu Onkologii w Gliwicach, - wyrażenia sprzeciwu wobec planów prywatyzacji PEC oraz przeprowadzenia referendum gminnego w tej sprawie, - przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania prezydenta Bytomia, - zmiany zasad przekazywania aportów do spółek gminnych, - apelu do NIK w sprawie kontroli w BPK, - zmian w progu inicjatywy uchwałodawczej zgłaszanej przez mieszkańców, - umiejscowienia siedziby Metropolii GZM w Bytomiu, - przeprowadzenia audytów w spółkach gminnych, - apelu o wprowadzenie odrębnej obsługi prawnej dla Rady Miejskiej.

8. Jakie poprawki Pani/ Pan zgłaszał/a do uchwał? (proszę wymienić najważniejsze)

Do najważniejszych poprawek, których byłem autorem lub współautorem zaliczam: - poprawki w uchwale dotyczącej stypendiów dla najlepszych sportowców, - poprawki do uchwały określającej obszary rewitalizacji, - poprawki do budżetów w tym: (na rok 2018) - 500 000,00 zł z przeznaczeniem na zmniejszenie niskiej emisji w domach jednorodzinnych, wielorodzinnych oraz zakup drona do badania emitowanych zanieczyszczeń z pieców - 1 000 000,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie dokumentacji budowlanej nowego lodowiska przy ul. Pułaskiego - 400 000,00 zł na budowę boiska przy Szkole Podstawowej nr 9 - 400 000,00 zł na budowę boiska przy Szkole Podstawowej nr 5 - 500 000,00 zł na budowę boiska lekkoatletycznego przy ZSO im. Kennedy'ego w Miechowicach - przebudowę ul. Wierzbowej z kwotą 350 000,00 zł - przebudowę ul. Jaśminowej z kwotą 350 000,00 zł - przebudowę ul. Kawki z kwotą 750 000,00 zł - przebudowę ul. Holeczków z kwotą 650 000,00 zł - przebudowę ul. Kokota z kwotą 1 010 000,00 zł - Dokumentację przebudowy ul. Dworcowej 350 000,00 zł - przebudowa linii kolejowej wąskotorowej na odcinkach: - w rejonie Stacji Bytom Karb Wąskotorowy - od wiaduktów wyremontowanych do zwrotnicy wjazdowej na stację oraz od zwrotnicy wyjazdowej ze stacji w stronę TG do wiaduktu pod linią PKP PLK oraz w rejonie peronu osobowego Szombierki, od wiaduktów wyremontowanych w stronę stacji Bytom Wąskotorowy i w rejonie ul. Dąbrowa Miejska w raz z przejazdem - modernizacja 4 wagonów letnich oraz wagonu do przewozu rowerów - przebudowa dachu parowozowni z odtworzeniem świetlików. - unowocześnienie i rozbudowa schronu w Miechowicach przy ul. Kasztanowej - 500 000,00 zł na rozbudowę monitoringu miejskiego o drogi wjazdowe do miasta oraz główne ulice dojazdowe do terenów zagrożonych nielegalnym składowaniem odpadów m.in. al. Jana Pawła II oraz ul. Zabrzańska, Konstytucji, Siemianowicka, Strzelców Bytomskich, Łagiewnicka - 140 000,00 zł na budowę oświetlenia na niebezpiecznych przejściach dla pieszych przez ul. Zabrzańska, Modrzewskiego, Strzelców Bytomskich - 150 000 zł na stypendia dla zawodników osiągających wybitne osiągnięcia sportowe - 65 000 zł z przeznaczeniem na ochronę zabytków - 46 995 zł z przeznaczeniem na odrębną obsługę prawną rady miejskiej (na rok 2017) - 1 000 000,00 zł z przeznaczeniem na zmniejszenie niskiej emisji w domach jednorodzinnych, wielorodzinnych, sfinansowanie stacji monitorowania powietrza oraz zakup drona do badania emitowanych zanieczyszczeń z pieców - 1 000 000,00 zł z przeznaczeniem na kontynuowanie w Bytomiu festiwali Teatromania, HartOFFanie Teatrem, Dziwnie fajne wtym Międzygalaktycznego Zlotu Superbohaterów oraz imprez towarzyszacych oraz reaktywowanie Międzynarodowej Konferencji Tańca Współczesnego. - 10 000 000,00 zł z przeznaczeniem na wybudowanie nowego basenu - 20 000 000,00 zł, przeznaczoną na wniesienie wkładu do spółki Bytomski Sport. Zmniejsza się przez to deficyt budżetu o 20 000 000 zł (na rok 2016) - 1 500 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zwiększenia dodatku motywacyjnego dla nauczycieli z 4% do 6% - 1 500 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie Podwyżki dla pracowników MOPR - 1 800 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie adaptacji budynku na utworzenie żłobka w dzielnicy Miechowice - 100 000,00 zł z przeznaczeniem na zmniejszenie niskiej emisji w domach jednorodzinnych - 100 000,00 zł z przeznaczeniem na stypendia oświatowe dla uczniów i maturzystów bytomskich szkół osiągających najlepsze wyniki w nauce lub sporcie - 10 929 267,00 zł z przeznaczeniem na przejęcie oraz zagospodarowanie EC Szombierki na klaster współpracy biznesu i nauki - 5 000 000,00 zł z przeznaczeniem pierwszy etap budowy krytej pływalni w dzielnicy Miechowice oraz tworzy się zadanie w spisie inwestycji wieloletnich o nazwie: Budowa krytej pływalni w dzielnicy Miechowice

9. Jakie byłby Pana/Pani główne cele w wypadku reelekcji? Wymień od jednego do pięciu celów.

1) Skuteczna walka z problemem śmieciowym, pełen monitoring firm składujących odpady, ograniczenie wydawania zgód na składowanie odpadów. 2) Walka ze smogiem, wymiana pieców, monitoring spalania np. poprzez zakup drona. 3) Do znudzenia wytyczenie i budowa ścieżek rowerowych łączących dzielnice z centrum. 4) Postawienie na maksymalnie 3-4 miejsca, które mogą przyciągać do Bytomia np. Dolomity Sportowa Dolina (wraz z terenami kamieniołomów, rezerwatu Segiet), koleje wąskotorowe wraz z infrastrukturą przy ulicy Reja i Brzezińskiej, tereny poprzemysłowe (oby do uratowania tereny po kopalni Centrum) 5) Specjalne programy mieszkaniowe i pomocy przy prowadzeniu działalności gospodarczej dla osób młodych

10. Jakie wyzwania stoją przed Radą następnej kadencji? Czego wg. Pana/Pani miasto najbardziej potrzebuje?

Zatrzymanie napływu śmieci do Bytomia, aktualizacja GPR oraz rewitalizacji ścisłego centrum Bytomia.

11. W czym kolejna Rada powinna być lepsza od poprzedniej?

Niezależnie od wyniku wyborów Rada powinna stanowić organ kontrolny wobec prezydenta i urzędników, a nie jak to było na początku kadencji organem pochwalnym i w ciemno przyjmującym wszystkie propozycje prezydenta.

12. Jak ocenia Pan/Pani dotychczasowe funkcjonowanie konsultacji społecznych prowadzonych przez Urząd Miasta?

Nie mam dobrego zdania na temat jakości konsultacji społecznych, które są przeprowadzane w Bytomiu. W niektórych przypadkach są fikcją, nie są nagłaśniane, urzędnicy nie wychodzą do mieszkańców i innych podmiotów, o czym świadczą liczby osób uczestniczących. Niestety mieszkańcy są zniechęceni tego typu działaniami, ponieważ nawet jeżeli zgłoszą swoje uwagi to nie są one uwzględniane. Wystarczy wskazać jako przykład braku zainteresowania nabór kandydatów do Komitetu Rewitalizacji, w których sektor gospodarczy był początkowo zgłaszany przez spółki miejskie (a nie faktycznych przedsiębiorców).

13. W jakie konsultacje społeczne zaangażowała się Pani/ Pan? Prosimy opisać w jaki sposób?

Bezpośrednio angażowałem się w konsultacje dotyczące obszarów rewitalizacji i Gminny Program Rewitalizacji. Były to przede wszystkim prośby skierowane do podmiotów gospodarczych, społecznych oraz akademickich. Niestety w tym przypadku uwagi zgłaszane przez zainteresowane podmioty nie zostały uwzględnione. Byłem również zaangażowany w Budżety Obywatelskie w Miechowicach – mieszkańcy zgłaszali m.in. remont pętli autobusowej i remont chodnika i parkingów przy ulicy Reptowskiej – działania skutecznie zakończone i zrealizowane.

14. Ile odbyła Pani/ Pan spotkań z mieszkańcami swojej dzielnicy w 2018 i w jakich sprawach?

Trudno wskazać jednoznaczną liczbę spotkań, ponieważ bezpośredni kontakt z mieszkańcami mam praktycznie codzienny. Tematyka rozmów i spotkań jest różna – zaczynając od bieżących uwag dotyczących stanu dróg i chodników (np. ulicy Frenzla i Reptowskiej), a kończąc na omówieniu realizacji poprawek do budżetu 2018 roku. W pierwszych miesiącach spotkałem się również w kwestiach związanych z budową boisk przy ZSO nr 5 oraz uczestniczyłem w spotkaniach stowarzyszeń działających na terenie Miechowic. Rozmawiałem na temat przyszłości schronu w Miechowicach, a także omawialiśmy tegoroczny cykl koncertów w ramach „Muzyki w starych kościołach Miechowic” oraz organizację kolejnego biegu historycznego w Miechowicach i lesie Segiet.